Κεφ. 14: Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 41 και 42.