Κεφ. 13: Οι κλασματικοί αριθμοί

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Οι κλασματικοί αριθμοί» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 39 και 40.