Κεφ. 11: Κριτήρια διαιρετότητας

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Κριτήρια διαιρετότητας» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 31 και 32.