3. Εξάτμιση, Βρασμός και Υγροποίηση

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στην ενότητα «Εξάτμιση, Βρασμός και Υγροποίηση» του Τετραδίου Εργασιών στα Φυσικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 82 έως 86.