2. Η πρακτική και πολιτική διάσταση της φιλοσοφίας