5.3 Λογαριθμική Συνάρτηση – Α’ & Β’ ομάδα ασκήσεων