Πρωθυπουργός – Πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο μάθημα «The place we live in» του Τετραδίου Εργασιών στα Αγγλικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 18, 19 και 20.

Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/6 Βήματα