ΤΛΧ 52

Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Video Μαθήματα: 590
Διάρκεια Διδασκαλίας: 74:27
Εκπαιδευτικό υλικό σε Pdf: 122

ΤΛΧ 52

ΤΛΧ 52

ΤΛΧ 52: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΤΛΧ 52 2015-16

Ανάλυση επενδύσεων & διαχείριση χαρτοφυλακίου

1. Απόδοση και Κίνδυνος
2. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
3. Αποτίμηση Αξιογράφων Σταθερού Εισοδήματος
4. Αποτίμηση Μετοχών
5. Θεωρία Χαρτοφυλακίου
6. Θεωρία Κεφαλαιαγοράς
7. Αξιολόγηση Απόδοσης Χαρτοφυλακίου
8. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών