ΔΙΠ 51

Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Video Μαθήματα: 590
Διάρκεια Διδασκαλίας: 74:27
Εκπαιδευτικό υλικό σε Pdf: 122

ΔΙΠ 51

ΔΙΠ 51

Τόμος Α' : Σχεδιασμός για την ποιότητα

Κεφάλαιο 4ο: Ανάπτυξη Προϊόντος και Σχεδιασμός των Διεργασιών Παραγωγής
Διδασκαλία σε βίντεο

Τόμος Β΄: Ολική ποιότητα

Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Κεφάλαιο 2ο: Το μοντέλο της Ολικής Ποιότητας
Κεφάλαιο 4ο: Το Πρότυπο ISO 9000-4
Διδασκαλία σε βίντεο
Κεφάλαιο 5ο: Μεθοδολογία εφαρμογής προγ/τος Ολικής Ποιότητας & ο ρόλος του υπεύθυνου
Κεφάλαιο 7ο: Επιτροπή, ομάδες και κύκλοι ποιότητας

Τόμος Γ΄: Διοίκηση της Ποιότητας

Κεφάλαιο 1ο: Συστήματα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9000:2000
1.2 Παρουσίαση της σειράς ISO 9000:1994
1.3 Το ISO 9000:2000
1.4 Παρουσίαση των νέων προτύπων
1.5 Ευθύνες της διοίκησης (παράγραφος 5 του ISO 9001)
Κεφάλαιο 2ο: HACCP - ISO 22000
2.2 Εφαρμογή του προτύπου
2.3 Αναφορά σε συγγενή πρότυπα
2.5 Ευθύνη γενικής διεύθυνσης
2.6 Επικοινωνία
2.7 Διαχείριση πόρων
2.9 Προκαταρκτικά βήματα που καθιστούν εφικτή την ανάλυση κινδύνου
2.10 Ανάλυση κινδύνου

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16