ΔΙΠ 51

Τόμος Β΄: Ολική ποιότητα

Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Κεφάλαιο 2ο: Το μοντέλο της Ολικής Ποιότητας
Κεφάλαιο 4ο: Το Πρότυπο ISO 9000-4
Διδασκαλία σε βίντεο
Κεφάλαιο 5ο: Μεθοδολογία εφαρμογής προγ/τος Ολικής Ποιότητας & ο ρόλος του υπεύθυνου
Κεφάλαιο 7ο: Επιτροπή, ομάδες και κύκλοι ποιότητας

Τόμος Γ΄: Διοίκηση της Ποιότητας

Κεφάλαιο 1ο: Συστήματα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9000:2000
1.2 Παρουσίαση της σειράς ISO 9000:1994
1.3 Το ISO 9000:2000
1.4 Παρουσίαση των νέων προτύπων
1.5 Ευθύνες της διοίκησης (παράγραφος 5 του ISO 9001)
Κεφάλαιο 2ο: HACCP - ISO 22000
2.2 Εφαρμογή του προτύπου
2.3 Αναφορά σε συγγενή πρότυπα
2.5 Ευθύνη γενικής διεύθυνσης
2.6 Επικοινωνία
2.7 Διαχείριση πόρων
2.9 Προκαταρκτικά βήματα που καθιστούν εφικτή την ανάλυση κινδύνου
2.10 Ανάλυση κινδύνου

Πρόσθετο Υλικό

Πρόσθετο υλικό: Τόμοι Α΄ και Β΄
Πρόσθετο υλικό: Τόμοι Γ΄, Δ΄ και Ε΄
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr

ΔΙΠ 51

ΔΙΠ 51

Τόμος Β΄: Ολική ποιότητα

Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Κεφάλαιο 2ο: Το μοντέλο της Ολικής Ποιότητας
Κεφάλαιο 4ο: Το Πρότυπο ISO 9000-4
Διδασκαλία σε βίντεο
Κεφάλαιο 5ο: Μεθοδολογία εφαρμογής προγ/τος Ολικής Ποιότητας & ο ρόλος του υπεύθυνου
Κεφάλαιο 7ο: Επιτροπή, ομάδες και κύκλοι ποιότητας

Τόμος Γ΄: Διοίκηση της Ποιότητας

Κεφάλαιο 1ο: Συστήματα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9000:2000
1.2 Παρουσίαση της σειράς ISO 9000:1994
1.3 Το ISO 9000:2000
1.4 Παρουσίαση των νέων προτύπων
1.5 Ευθύνες της διοίκησης (παράγραφος 5 του ISO 9001)
Κεφάλαιο 2ο: HACCP - ISO 22000
2.2 Εφαρμογή του προτύπου
2.3 Αναφορά σε συγγενή πρότυπα
2.5 Ευθύνη γενικής διεύθυνσης
2.6 Επικοινωνία
2.7 Διαχείριση πόρων
2.9 Προκαταρκτικά βήματα που καθιστούν εφικτή την ανάλυση κινδύνου
2.10 Ανάλυση κινδύνου

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Πρόσθετο Υλικό

Πρόσθετο υλικό: Τόμοι Α΄ και Β΄
Πρόσθετο υλικό: Τόμοι Γ΄, Δ΄ και Ε΄
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό