ΠΛΗ 12 - Μαθηματικά για Πληροφορική Ι

ΠΛΗ 12: Μαθηματικά για την Πληροφορική Ι

Γνωριμία με το αντικείμενο της Θ.Ε. ΠΛΗ 12
Τυπολόγιο ΠΛΗ 12 - Παρουσιάσεις σε video - Δωρεάν
Tυπολόγιο με Χρήσιμες Σχέσεις - ΠΛΗ 12
Tυπολόγιο Γραμμικής Άλγεβρας - ΠΛΗ 12
Tυπολόγιο Συναρτήσεων - ΠΛΗ 12
Tυπολόγιο Παραγώγου Συνάρτησης - ΠΛΗ 12
Tυπολόγιο Πιθανοτήτων - ΠΛΗ 12

Ι : Γραμμική Άλγεβρα

Κεφάλαιο 1ο: Σύνολα Αριθμών - Οι Μιγαδικοί Αριθμοί
1.5. Γεωμετρικός Τόπος Μιγαδικών (προαιρετικά)
Κεφάλαιο 2ο: Πίνακες - Ορίζουσες
Κεφάλαιο 3ο: Γραμμικά Συστήματα
3.2 Μέθοδος Aπαλοιφής του Gauss
Κεφάλαιο 4ο: Διανυσματικοί χώροι
4.1 Διανυσματικοί Χώροι - Υπόχωροι
4.3 Βάση & Διάσταση Διανυσματικού Υποχώρου
Κεφάλαιο 5ο: Χώροι εσωτερικού γινομένου
5.3 Ορθογώνιο Συμπλήρωμα & Ορθογώνιοι Πίνακες
5.4 Συνδυαστικά Θέματα Διανυσματικών Χώρων
Κεφάλαιο 6ο: Γραμμικές Απεικονίσεις
6.2 Πυρήνας & Πεδίο Τιμών Γραμμικής Απεικόνισης
6.3 Πίνακας αναπαράστασης γραμμικής απεικόνισης
6.4 Συνδυαστικά Θέματα Γραμμικών Απεικονίσεων
Κεφάλαιο 7ο: Χαρακτηριστικά Μεγέθη
7.2 Θεώρημα των Galey - Hamilton
7.3 Διαγωνοποίηση Τετραγωνικών Πινάκων
7.4 Παράρτημα: Κωνικές Τομές & Τετραγωνικές Μορφές
Παράρτημα: Αξιολόγηση & Ανασκόπηση
Γραμμική Άλγεβρα: Σταθμιστικά Διαγωνίσματα

ΙΙ : Λογισμός μιας Μεταβλητής

Κεφάλαιο 1ο: Ακολουθίες
1.1 Ορισμός - Ιδιότητες & Βασικά Χαρακτηριστικά
1.2 Σύγκλιση & Όριο Ακολουθίας
1.3 Συνδυαστικά Θέματα Ορίων (ο αριθμός e)
Κεφάλαιο 2ο: Όριο & Συνέχεια Συνάρτησης
2.1 Όριο Συνάρτησης
Κεφάλαιο 3ο: Παράγωγος Συνάρτησης
Κεφάλαιο 4ο: Εφαρμογές Παραγώγων
4.1 Μονοτονία - Ακρότατα & Σημεία Καμπής Συνάρτησης
4.2 Όρια Συναρτήσεων με Κανόνα De L' Hospital
4.3 Πλήρης Μελέτη Συνάρτησης (με ασύμπτωτες ευθείες)
Κεφάλαιο 5ο: Αριθμητικές Σειρές - Σύγκλιση Σειρών
5.1 Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Τυπολόγιο
5.2 Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 6ο: Δυναμοσειρές
Κεφάλαιο 7o: Αναπτύγματα Taylor & Mac Laurin
Κεφάλαιο 8ο: Ολοκλήρωση Συναρτήσεων
8.2 Παραγοντική Ολοκλήρωση
8.3 Μέθοδος της Αντικατάστασης
8.4 Ολοκλήρωση Ρητών Συναρτήσεων
8.5 Συνδυαστικά Θέματα Εξετάσεων
8.6 Ορισμένο Ολοκλήρωμα
8.7 Γενικευμένο Ολοκλήρωμα
8.8 Σειρές Fourier

ΙΙΙ : Πιθανότητες

Κεφάλαιο 1ο: Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων
1.1 Εισαγωγή στις Πιθανότητες
1.2 Δεσμευμένη ή "Υπό Συνθήκη" Πιθανότητα
1.3 Αρχές Απαρίθμησης
Κεφάλαιο 2ο: Διακριτές Κατανομές
Κεφάλαιο 3ο: Συνεχείς Κατανομές
3.2 Κανονική Κατανομή (Gauss)

* Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΠΛΗ 12

Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2015-2016
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2014-2015
1η Εργασία 2014-15 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2014-15 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2014-15 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2014-15 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2014-15 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2013-2014
3η Εργασία 2013-14 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2013-14 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2012-2013
3η Εργασία 2012-13 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2012-13 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2012-13 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2011-2012
4η Εργασία 2011-12 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2011-12 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2011-12 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2010-2011
2η Εργασία 2010-11 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2010-11 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2010-11 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2010-11 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2010-11 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2009-2010
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2007-2008
2η Εργασία 2007-08 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2007-08 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2006-2007
1η Εργασία 2006-07 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2006-07 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2006-07 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2004-2005
1η Εργασία 2004-05 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2004-05 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2004-05 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2004-05 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2004-05 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2004-05 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2003-2004
4η Εργασία 2003-04 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2002-2003
1η Εργασία 2002-03 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2002-03 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2002-03 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2002-03 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2002-03 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2002-03 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2001-2002
1η Εργασία 2001-02 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2001-02 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2001-02 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2001-02 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2001-02 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2001-02 ΠΛΗ 12 - Υποδειγματική Λύση

* Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 12

Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2013-2014
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2011-2012
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2010-2011
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2009-2010
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2007-2008
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΠΛΗ 12 2006-2007
Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Βασίλης Τσιλιβής
Σταύρος Παπαδόπουλος
Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα

Επαναληψεις για τις Εξετάσεις με Οnline προετοιμασία: 120

Η Θ.Ε. ΠΛΗ 12 - Μαθηματικά για Πληροφορική είναι το κλειδί για τη μισή επιτυχία στις σπουδές του ΕΑΠ - Πληροφορική

Ο κυριότερος στόχος της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι να καταστεί ο φοιτητής ικανός να κατανοεί, να ερμηνεύει και να περιγράφει προβλήματα των Θετικών Επιστημών και της Πληροφορικής. Η συγκεκριμένη διαδικασία της σταδιακής μαθηματικής κατάρτισης του φοιτητή είναι απαραίτητη, καθώς θα εξυπηρετήσει τους ακόλουθους βασικούς σκοπούς:

  • Γραμμική Άλγεβρα
  • Λογισμός μιας μεταβλητής
  • Στοιχεία Υπολογιστικών Γλωσσών (Matlab, Mathematica κ.λπ.) και Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής
 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα
SKU:
Eap_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Eap_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

0
Status:
Ενεργό

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

180€

15.00€ / μήνα
SKU:
Eap_Year
Title:
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
180,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1

ΠΛΗ 12

* Χρήσιμες Συμβοuλές & Άξονας Μελέτης Εξετάσεων

ΠΛΗ 12: Μαθηματικά για την Πληροφορική Ι

Γνωριμία με το αντικείμενο της Θ.Ε. ΠΛΗ 12
Τυπολόγιο ΠΛΗ 12 - Παρουσιάσεις σε video - Δωρεάν
Tυπολόγιο με Χρήσιμες Σχέσεις - ΠΛΗ 12
Tυπολόγιο Γραμμικής Άλγεβρας - ΠΛΗ 12
Tυπολόγιο Συναρτήσεων - ΠΛΗ 12
Tυπολόγιο Παραγώγου Συνάρτησης - ΠΛΗ 12
Tυπολόγιο Πιθανοτήτων - ΠΛΗ 12

Ι : Γραμμική Άλγεβρα

Κεφάλαιο 1ο: Σύνολα Αριθμών - Οι Μιγαδικοί Αριθμοί
1.5. Γεωμετρικός Τόπος Μιγαδικών (προαιρετικά)
Κεφάλαιο 2ο: Πίνακες - Ορίζουσες
Κεφάλαιο 3ο: Γραμμικά Συστήματα
3.2 Μέθοδος Aπαλοιφής του Gauss
Κεφάλαιο 4ο: Διανυσματικοί χώροι
4.1 Διανυσματικοί Χώροι - Υπόχωροι
4.3 Βάση & Διάσταση Διανυσματικού Υποχώρου
Κεφάλαιο 5ο: Χώροι εσωτερικού γινομένου
5.3 Ορθογώνιο Συμπλήρωμα & Ορθογώνιοι Πίνακες
5.4 Συνδυαστικά Θέματα Διανυσματικών Χώρων
Κεφάλαιο 6ο: Γραμμικές Απεικονίσεις
6.2 Πυρήνας & Πεδίο Τιμών Γραμμικής Απεικόνισης
6.3 Πίνακας αναπαράστασης γραμμικής απεικόνισης
6.4 Συνδυαστικά Θέματα Γραμμικών Απεικονίσεων
Κεφάλαιο 7ο: Χαρακτηριστικά Μεγέθη
7.2 Θεώρημα των Galey - Hamilton
7.3 Διαγωνοποίηση Τετραγωνικών Πινάκων
7.4 Παράρτημα: Κωνικές Τομές & Τετραγωνικές Μορφές
Παράρτημα: Αξιολόγηση & Ανασκόπηση
Γραμμική Άλγεβρα: Σταθμιστικά Διαγωνίσματα

ΙΙ : Λογισμός μιας Μεταβλητής

Κεφάλαιο 1ο: Ακολουθίες
1.1 Ορισμός - Ιδιότητες & Βασικά Χαρακτηριστικά
1.2 Σύγκλιση & Όριο Ακολουθίας
1.3 Συνδυαστικά Θέματα Ορίων (ο αριθμός e)
Κεφάλαιο 2ο: Όριο & Συνέχεια Συνάρτησης
2.1 Όριο Συνάρτησης
Κεφάλαιο 3ο: Παράγωγος Συνάρτησης
Κεφάλαιο 4ο: Εφαρμογές Παραγώγων
4.1 Μονοτονία - Ακρότατα & Σημεία Καμπής Συνάρτησης
4.2 Όρια Συναρτήσεων με Κανόνα De L' Hospital
4.3 Πλήρης Μελέτη Συνάρτησης (με ασύμπτωτες ευθείες)
Κεφάλαιο 5ο: Αριθμητικές Σειρές - Σύγκλιση Σειρών
5.1 Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Τυπολόγιο
5.2 Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 6ο: Δυναμοσειρές
Κεφάλαιο 7o: Αναπτύγματα Taylor & Mac Laurin
Κεφάλαιο 8ο: Ολοκλήρωση Συναρτήσεων
8.2 Παραγοντική Ολοκλήρωση
8.3 Μέθοδος της Αντικατάστασης
8.4 Ολοκλήρωση Ρητών Συναρτήσεων
8.5 Συνδυαστικά Θέματα Εξετάσεων
8.6 Ορισμένο Ολοκλήρωμα
8.7 Γενικευμένο Ολοκλήρωμα
8.8 Σειρές Fourier