ΡΩΣΙΚΑ - Online Φροντιστήριο - Επίπεδο Α1

Επιλογή: Κεφάλαιο - Ενότητα

Μάθημα 1 - Α1 Επίπεδο

Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 2 - Ученье свет, а неученье тьма!

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ερώτηση где?
Ερώτηση где? - Θεωρία
Χρήσιμες εκφράσεις (Полезные выражения)
Γνωριμία (знакомство)
Ασκήσεις για χρήσιμες εκφράσεις
Επαγγέλματα (профессии)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 3 - Вся семья вместе, так и душа на месте!

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Χρήσιμες εκφράσεις (Полезные выражения)
Σύνδεσμοι (союзы)
Κείμενο Οικογένεια Σίντοροβ (Семья Сидоровых)
Οικογένεια Σίντοροβ - Ανάγνωση και μετάφραση
Αιτιατική πτώση (винительный падеж)
Καλλιγραφία (каллиграфия)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 4 – Кто не работает, тот не ест!

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Πρόθεση в (предлог в)
Χρήση πρόθεσης в
Προθετική πτώση (предложный падеж)
Προθετική πτώση (предложный падеж) - Θεωρία
Ρήμα (жить)
Ρήμα жить - Κλίση
Κείμενο Οικογένεια Σίντοροβ (Семья Сидоровых) - Συνέχεια
Κείμενο Οικογένεια Σίντοροβ (Семья Сидоровых) - ανάγνωση και μετάφραση
Σύνδεσμοι (союзы)
Χρήση των συνδέσμων но, а, и
Χρήση των ρημάτων (употребление глаголов)
Ασκήσεις για χρήση των ρημάτων
Χρήσιμες εκφράσεις (полезные выражения)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 5 – Хорошо там, где нас нет…

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Χρήση ρημάτων (употребление глаголов)
Κλίση των ρημάτων пить, писать
Λεξιπλασία (словообразование)
Λεξιπλασία (το επίθημα -иц- και η κατάληξη -а) - Θεωρία
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 6 – Всё твоё - моё, а моё - не твоё

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Προθετική πτώση (предложный падеж) - Συνέχεια
Άσκηση για χρήση της προθετικής πτώσεις
Συζήτηση (беседа)
Εξάσκηση συζήτησης
Χρήσιμες εκφράσεις για ταξίδι (полезные выражения для путешествия)
Χρήσιμες εκφράσεις - ταξή, διεύθυνση
Ζεύγος «ατελές / τετελεσμένο ρήμα» (совершенный и несовершенный вид глагола)
Διάλογος Такси
Πληθυντικός αριθμός (множественное число) - Εξάσκηση
Ασκήσεις για τον πληθυντικό αριθμό
Κτητικές αντωνυμίες (притяжательные местоимения)
Κτητικές αντωνυμίες (притяжательные местоимения) - Θεωρία
Άσκηση για κτητικές αντωνυμίες
Λεξιλόγιο (лексика)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 7 – По одёжке встречают, а по уму провожают

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Έκφραση у меня есть
Έκφραση у меня есть - Θεωρία
Σύνδεσμοι (союзы)
Χρήση των λέξεων уже, ещё, тоже - Θεωρία
Χρήση των λέξεων уже, ещё, тоже - Ασκήσεις
Χρήση των λέξεων ещё, тоже - Θεωρία
Χρήση των λέξεων ещё, тоже - Ασκήσεις
Κείμενο: Семья Игоря
Καλλιγραφία (каллиграфия)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 8 – Одна нога тут – другая там

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Κτητικές αντωνυμίες (притяжательные местоимения) - Συνέχεια
Λέξεις που καθορίζουν την τοποθεσία (местонахождение)
Λέξεις που καθορίζουν την τοποθεσία - Θεωρία και ασκήσεις
Τοπονυμίες (топонимы)
Χρήση τοπωνυμίων (использование топонимов)
Παρελθόν (прошедшее время)
Παρελθόν (прошедшее время) - Θεωρία
Χρονικά επιρρήματα
Ασκήσεις για παρελθόν και χρήση χρονικών επιρρημάτων
Καλλιγραφία (каллиграфия)
Καλλιγραφία - Απόσπασμα από «Сказка о попе и о работнике его Балде» (А. Пушкин)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 9 – Готовь сани летом, а телегу зимой

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Λεξιλόγιο (лексика) - Εποχές (времена года)
Εποχές (времена года) - Λεξιλόγιο και ασκήσεις
Κείμενο: Путешествие по России за 1 год
Κείμενο: Путешествие по России за 1 год - Λεξιλόγιο, ανάγνωση, μετάφραση, ασκήσεις
Καλλιγραφία (каллиграфия)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 10 – Не красна изба углами, а красна изба пирогами!

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Προφορά (произношение)
Άσκηση προφοράς
Προθέσεις в και на (предлоги в и на) - Συνέχεια
Χρήσιμες εκφράσεις (полезные выражения)
Χρήση των λέξεων сначала (πρώτα) και потом (μετά)
Χρονικά επιρρήματα (наречия времени)
Χρονικά επιρρήματα (наречия времени) - Θεωρία και ασκήσεις
Επίθετα (прилагательные) και επιρρήματα (наречия)
Επίθετα και επιρρήματα (образование наречий)
Καλλιγραφία (каллиграфия) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ασκήσεις για επίθετα και επιρρήματα
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 11 – Пла́тье лу́чше но́вое, а друг – ста́рый

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Επίθετα (прилагательные) και επιρρήματα (наречия)
Χρήσιμες εκφράσεις (полезные выражения)
Έκφραση мне нра́вится (μου αρέσει)
Λεξιλόγιο (лексика) - Χρώματα (цвета)
Χρώματα (цвета) - Λεξιλόγιο και ασκήσεις
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 12 – Нет дру́га – так ищи́, a нашё́л – так береги́

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Προφορά (произношение)
Κείμενο: Первое свидание
Κείμενο Первое свидание - Ανάγνωση, μετάφραση, ασκήσεις
Δεικτικές αντωνυμίες (указательные местоимения) και δεικτικό μόριο (указательная частица)
Δεικτικές αντωνυμίες και δεικτικό μόριο - Θεωρία
Ασκήσεις για χρήση των δεικτικών αντωνυμιών και μορίου
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση
Πρόσθετο υλικό

Μάθημα 13 - Без труда́ не вы́ловишь и ры́бку из пруда́

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Χρήσιμες εκφράσεις (полезные выражения)
Χρήσιμες εκφράσεις (полезные выражения) - у меня есть / у меня нет
Απρόσωπες εκφράσεις (безличные предложения)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 15 - Где растя́па да тете́ря, там не при́быль, а поте́ря

Ρήματα που χρησιμοποιούνται για περιγραφή τοποθεσίας (глаголы для описания местонахождения)
Διάλογος - Растяпа
Διάλογος Растяпа - Ασκήσεις
Ατελή και τετελεσμένα ρήματα (глаголы несовершенного и совершенного вида)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 16 - Что в рот поле́зло, то и поле́зно

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Γενική πτώση ουσιαστικών - πληθυντικός αριθμός (родительный падеж существительных, множественное число)
Γενική πτώση ουσιαστικών, πληθυντικός αριθμός - Θεωρία και ασκήσεις
Πρόθεση для
Χρήση της πρόθεσης для
Άσκηση για το ρήμα брать
Τρόφιμα (продукты)
Καλλιγραφία (каллиграфия)

Μάθημα 17 - Де́лу вре́мя, поте́хе час

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ημέρες της εβδομάδας (дни недели)
Ημέρες της εβδομάδας (дни недели)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση
Πρόσθετο υλικό
Επιπρόσθετα Κείμενα - Εικόνα - 'Ηχος

Μάθημα 18 - Лю́бишь ката́ться, люби́ и са́ночки вози́ть

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Παθητικά και μέσα ρήματα (страдательный и возвратный залог)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 19 - Де́рево де́ржится корня́ми, а челове́к друзья́ми

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Επαναληπτικές ασκήσεις
Ρήματα слышать και слушать
Ρήματα слышать και слушать - Κλίση, έννοια, ασκήσεις
Ρήματα смотреть και видеть
Ρήματα смотреть και видеть - Κλίση, έννοια, ασκήσεις
Διάλογος: Театра́льная ка́сса
Επίρρημα поэтому και σύνδεσμος потому что
Επίρρημα поэтому και σύνδεσμος потому что - Θεωρία και ασκήσεις
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 20 - Пешко́м ходи́ть – до́лго жит

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Μεικτές ασκήσεις
Κατεύθυνση και τοποθεσία (направление и местонахождение)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 21 - Где сове́т да любо́вь, там и го́ря нет

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ρήματα στο παρελθόν (глаголы в прошедшем времени)
Ασκήσεις για χρήση ρημάτων στο παρελθόν και ερωτήσεων Куда́ и Где
Προθετική πτώση των επιθέτων - Πληθυντικός αριθμός (предложный падеж прилагательных - множественное число)
Προθετική πτώση των επιθέτων - Πληθυντικός αριθμός - Θεωρία
Ασκήσεις για χρήση προθετικής πτώσης
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 22 - Ти́ше е́дешь, да́льше бу́дешь

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ρήματα κίνησης (глаголы движения)
Λεξιλόγιο "Μέσα μεταφοράς" (лексика "Средства передвижения")
Λεξιλόγιο "Μέσα μεταφοράς" (лексика "Средства передвижения") - Θεωρία και ασκήσεις
Κείμενο: Ольга рассказывает
Κείμενο Ольга рассказывает - Ανάγνωση, μετάφραση και ασκήσεις
Κείμενο: Пешком ходить долго жить
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 23 - Рождё́нный по́лзать, лета́ть не мо́жет

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Προθέσεις με γενική πτώση (предлоги с родительным падежом)
Προθέσεις με γενική πτώση (предлоги с родительным падежом) - Θεωρία
Παραγείγματα χρήσης των προθέσεων - Ανέκδοτα
Ασκήσεις για χρήση των προθέσεων με γενική πτώση
Χρήση των λέξεων сколько, несколько, много, мало
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 24 - Де́лать из му́хи слона́

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Χρήση της αντωνυμίας который
Χρήση της αντωνυμίας который - Θεωρία και ασκήσεις
Ατελή και τετελεσμένα ρήματα (глаголы несовершенного и совершенного вида)
Ατελή και τετελεσμένα ρήματα (α΄μέρος) - Θεωρία
Χρήσιμες εκφράσεις (полезные выражения)
Χρήση της πρόθεσης через και του επιρρήματος назад - Θεωρία και ασκήσεις
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 25 - В го́сти ходи́ть – на́до и к себе́ води́ть

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Δοτική πτώση (дательный падеж)
Δοτική πτώση (дательный падеж) - Ασκήσεις
Ασκήσεις για προσωπικές αντωνυμίες στην δοτική πτώση
Ασκήσεις για χρήση της δοτικής πτώσης (упражнения на использование дательного падежа)
Κτητικές αντωνυμίες στη δοτική πτώση (притяжательные местоимения в дательном падеже)
Κλίση των μέσων / παθητικών ρημάτων στο παρελθόν (возвратные и пассивные глаголы)
Ασκήσεις για χρήση των μέσων / παθητικών ρημάτων
Εκφράσεις με τις λέξεις на́до, ну́жно, мо́жно, нельзя́
Γραμματικές πληροφορίες για εκφράσεις με τις λέξεις на́до, ну́жно, мо́жно, нельзя́
Ασκήσεις για χρήση των εκφράσεων με τις λέξεις на́до, ну́жно, мо́жно, нельзя́
Σύντομα επίθετα (краткие прилагательные)
Σύντομα επίθετα (краткие прилагательные) - Θεωρία
Σύντομα επίθετα (краткие прилагательные) - Ασκήσεις
Προθέσεις που εκφράζουν την κατεύθυνση (предлоги в, на, у, к, из, с, от)
Χρήση των προθέσεων (предлоги в, на, у, к, из, с, от) - Θεωρία
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 26 - Век живи́, век учи́сь

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Προστακτική (повелительное наклонение)
Κλίση ρημάτων спросить και сказать
Ασκήσεις για χρήση της προστακτικής (α΄μέρος)
Χρήση της προστακτικής με άρνηση
Ασκήσεις για χρήση της προστακτικής (β΄μέρος)
Χρήσιμες εκφράσεις (полезные выражения)
Εκφράσεις με το ρήμα давать - Θεωρία και ασκήσεις
Εκφράσεις με το μόριο пусть - Θεωρία και ασκήσεις
Ευθύς και πλάγιος λόγος (прямая и косвенная речь)
Ευθύς και πλάγιος λόγος (прямая и косвенная речь) - Θεωρία
Χρήση συνδέσμων что και чтобы - Θεωρία
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 27 - Днём с огнём не сыщешь!

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Οργανική πτώση (творительный падеж)
Παθητική φωνή με την οργανική πτώση
Σύντομα επίθετα (краткие прилагательные) με την οργανική πτώση
Ασκήσεις
Προθέσεις με την οργανική πτώση (предлоги с творительным падежом)
Προθέσεις με την οργανική πτώση (предлоги с творительным падежом) - Θεωρία
Προθέσεις με την οργανική πτώση (предлоги с творительным падежом) - Ασκήσεις
Διάλογος: «Одноклассники»
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 28 - В гостя́х хорошо́, а до́ма лу́чше!

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων (степени сравнения прилагательных и наречий)
Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων (степени сравнения прилагательных и наречий) - Θεωρία
Κείμενο: Источник молодости
Κείμενο Источник молодости - Ανάγνωση, μετάφραση και ασκήσεις
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 29 - Ни пройти́, ни прое́хать!

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Εισαγωγή
Ατελή και τετελεσμένα ρήματα (глаголы несовершенного и совершенного вида)
Ατελή και τετελεσμένα ρήματα κίνησης (глаголы движения совершенного и несовершенного вида)
Ασκήσεις για ρήματα κίνησης
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 30 - Повторе́ние - мать уче́ния

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Εισαγωγή
Μετάφραση (перевод)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Φωνητικές ασκήσεις

Εισαγωγή στη ρώσικη γλώσσα - Φωνητικές ασκήσεις (фонетические упражнения)
Άσκηση 1 - Διαβάζουμε, ακούμε και γράφουμε

Ενότητα προφοράς

Κανόνες προφοράς: επεξήγηση και εξάσκηση (правила чтения и произношения)
Κανόνες προφοράς
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

145€

24.17€ / μήνα
Διδασκαλία Ρώσικης Γλώσσας Online - Επίπεδο Α1
 
Μαθαίνω Ρώσικα, εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκμάθηση της Ρώσικης Γλώσσας του κέντρου Online Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ. 
Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι γνώσης, οι δύο πολιτισμοί συναντιόνται, φέρνοντας πιο κοντά την Ελληνική κουλτούρα με τη Ρώσικη μέσα από τη γλώσσα! 
Απολαύστε τις υπηρεσίες εκμάθησης της Ρώσικης γλώσσας σε όποιο επίπεδο θέλετε μέσα από τα πακέτα που σας παρέχει ο ΑΡΝΟΣ, σε ασυναγώνιστες τιμές!
 
Διδασκαλία online ζωντανά!
 
Τα studio online διδασκαλίας μας είναι εξοπλισμένα με τα σύγχρονα πλέον εργαλεία και προγράμματα. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαμορφωμένο για ένα ευχάριστο και απολαυστικό μάθημα. Με εκπαιδευτικά παιχνίδια, προσομοιώσεις και video, κάνουμε τη διδασκαλία χαρά δημιουργίας και έρευνας.
 
  • Ελκυστικό περιβάλλον με διαδραστικές ασκήσεις και χιλιάδες βιντεομαθήματα
  • Αυτορυθμιζόμενη μάθηση για να μελετάς όσο όπου και όποτε εσύ θες
  • Ζωντανά Online μαθήματα όπου θα εξασκείς στην προφορά σου με την καθοδήγηση των καθηγητών μας
  • Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης της Ρώσικης γλώσσας

...και πολλά άλλα, πάντα σε ασυναγώνιστες τιμές!

Ποιος σας είπε ότι τα Ρώσικα είναι δύσκολα & βάσανο;
Μαζί μας, στη live διδασκαλία γίνονται απόλαυση & παιχνίδι!

Αναγνώστης Κειμένου: Για άτομα με μαθησιακές ιδιαιτερότητες - ΔΕΠΥ και όχι μόνο, λειτουργεί στο site μας text to speechαναγνώστης κειμένου, εντελώς δωρεάν, για όλα τα pdf στο arnos.gr

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

145€

24.17€ / μήνα
SKU:
Languages_6_month
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
145,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Online τεστ αξιολόγησης

Πρόσβαση στο LMS arnos.gr

Επικοινωνία με τον καθηγητή

Καθοδήγηση μελέτης για αποτελεσματική εκμάθηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

30€ / μήνα

SKU:
Languages_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
30,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Online τεστ αξιολόγησης

Πρόσβαση στο LMS arnos.gr

Επικοινωνία με τον καθηγητή

Καθοδήγηση μελέτης για αποτελεσματική εκμάθηση

0
Status:
Ενεργό
145,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Online τεστ αξιολόγησης

Πρόσβαση στο LMS arnos.gr

Επικοινωνία με τον καθηγητή

Καθοδήγηση μελέτης για αποτελεσματική εκμάθηση

1

Ρώσικη Γλώσσα - Επίπεδο Α1

Μάθημα 1 - Α1 Επίπεδο

Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 2 - Ученье свет, а неученье тьма!

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ερώτηση где?
Ερώτηση где? - Θεωρία
Χρήσιμες εκφράσεις (Полезные выражения)
Γνωριμία (знакомство)
Ασκήσεις για χρήσιμες εκφράσεις
Επαγγέλματα (профессии)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 3 - Вся семья вместе, так и душа на месте!

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Χρήσιμες εκφράσεις (Полезные выражения)
Σύνδεσμοι (союзы)
Κείμενο Οικογένεια Σίντοροβ (Семья Сидоровых)
Οικογένεια Σίντοροβ - Ανάγνωση και μετάφραση
Αιτιατική πτώση (винительный падеж)
Καλλιγραφία (каллиграфия)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 4 – Кто не работает, тот не ест!

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Πρόθεση в (предлог в)
Χρήση πρόθεσης в
Προθετική πτώση (предложный падеж)
Προθετική πτώση (предложный падеж) - Θεωρία
Ρήμα (жить)
Ρήμα жить - Κλίση
Κείμενο Οικογένεια Σίντοροβ (Семья Сидоровых) - Συνέχεια
Κείμενο Οικογένεια Σίντοροβ (Семья Сидоровых) - ανάγνωση και μετάφραση
Σύνδεσμοι (союзы)
Χρήση των συνδέσμων но, а, и
Χρήση των ρημάτων (употребление глаголов)
Ασκήσεις για χρήση των ρημάτων
Χρήσιμες εκφράσεις (полезные выражения)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 5 – Хорошо там, где нас нет…

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Χρήση ρημάτων (употребление глаголов)
Κλίση των ρημάτων пить, писать
Λεξιπλασία (словообразование)
Λεξιπλασία (το επίθημα -иц- και η κατάληξη -а) - Θεωρία
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 6 – Всё твоё - моё, а моё - не твоё

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Προθετική πτώση (предложный падеж) - Συνέχεια
Άσκηση για χρήση της προθετικής πτώσεις
Συζήτηση (беседа)
Εξάσκηση συζήτησης
Χρήσιμες εκφράσεις για ταξίδι (полезные выражения для путешествия)
Χρήσιμες εκφράσεις - ταξή, διεύθυνση
Ζεύγος «ατελές / τετελεσμένο ρήμα» (совершенный и несовершенный вид глагола)
Διάλογος Такси
Πληθυντικός αριθμός (множественное число) - Εξάσκηση
Ασκήσεις για τον πληθυντικό αριθμό
Κτητικές αντωνυμίες (притяжательные местоимения)
Κτητικές αντωνυμίες (притяжательные местоимения) - Θεωρία
Άσκηση για κτητικές αντωνυμίες
Λεξιλόγιο (лексика)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 7 – По одёжке встречают, а по уму провожают

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Έκφραση у меня есть
Έκφραση у меня есть - Θεωρία
Σύνδεσμοι (союзы)
Χρήση των λέξεων уже, ещё, тоже - Θεωρία
Χρήση των λέξεων уже, ещё, тоже - Ασκήσεις
Χρήση των λέξεων ещё, тоже - Θεωρία
Χρήση των λέξεων ещё, тоже - Ασκήσεις
Κείμενο: Семья Игоря
Καλλιγραφία (каллиграфия)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 8 – Одна нога тут – другая там

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Κτητικές αντωνυμίες (притяжательные местоимения) - Συνέχεια
Λέξεις που καθορίζουν την τοποθεσία (местонахождение)
Λέξεις που καθορίζουν την τοποθεσία - Θεωρία και ασκήσεις
Τοπονυμίες (топонимы)
Χρήση τοπωνυμίων (использование топонимов)
Παρελθόν (прошедшее время)
Παρελθόν (прошедшее время) - Θεωρία
Χρονικά επιρρήματα
Ασκήσεις για παρελθόν και χρήση χρονικών επιρρημάτων
Καλλιγραφία (каллиграфия)
Καλλιγραφία - Απόσπασμα από «Сказка о попе и о работнике его Балде» (А. Пушкин)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 9 – Готовь сани летом, а телегу зимой

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Λεξιλόγιο (лексика) - Εποχές (времена года)
Εποχές (времена года) - Λεξιλόγιο και ασκήσεις
Κείμενο: Путешествие по России за 1 год
Κείμενο: Путешествие по России за 1 год - Λεξιλόγιο, ανάγνωση, μετάφραση, ασκήσεις
Καλλιγραφία (каллиграфия)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 10 – Не красна изба углами, а красна изба пирогами!

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Προφορά (произношение)
Άσκηση προφοράς
Προθέσεις в και на (предлоги в и на) - Συνέχεια
Χρήσιμες εκφράσεις (полезные выражения)
Χρήση των λέξεων сначала (πρώτα) και потом (μετά)
Χρονικά επιρρήματα (наречия времени)
Χρονικά επιρρήματα (наречия времени) - Θεωρία και ασκήσεις
Επίθετα (прилагательные) και επιρρήματα (наречия)
Επίθετα και επιρρήματα (образование наречий)
Καλλιγραφία (каллиграфия) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ασκήσεις για επίθετα και επιρρήματα
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 11 – Пла́тье лу́чше но́вое, а друг – ста́рый

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Επίθετα (прилагательные) και επιρρήματα (наречия)
Χρήσιμες εκφράσεις (полезные выражения)
Έκφραση мне нра́вится (μου αρέσει)
Λεξιλόγιο (лексика) - Χρώματα (цвета)
Χρώματα (цвета) - Λεξιλόγιο και ασκήσεις
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 12 – Нет дру́га – так ищи́, a нашё́л – так береги́

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Προφορά (произношение)
Κείμενο: Первое свидание
Κείμενο Первое свидание - Ανάγνωση, μετάφραση, ασκήσεις
Δεικτικές αντωνυμίες (указательные местоимения) και δεικτικό μόριο (указательная частица)
Δεικτικές αντωνυμίες και δεικτικό μόριο - Θεωρία
Ασκήσεις για χρήση των δεικτικών αντωνυμιών και μορίου
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση
Πρόσθετο υλικό

Μάθημα 13 - Без труда́ не вы́ловишь и ры́бку из пруда́

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Χρήσιμες εκφράσεις (полезные выражения)
Χρήσιμες εκφράσεις (полезные выражения) - у меня есть / у меня нет
Απρόσωπες εκφράσεις (безличные предложения)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 15 - Где растя́па да тете́ря, там не при́быль, а поте́ря

Ρήματα που χρησιμοποιούνται για περιγραφή τοποθεσίας (глаголы для описания местонахождения)
Διάλογος - Растяпа
Διάλογος Растяпа - Ασκήσεις
Ατελή και τετελεσμένα ρήματα (глаголы несовершенного и совершенного вида)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 16 - Что в рот поле́зло, то и поле́зно

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Γενική πτώση ουσιαστικών - πληθυντικός αριθμός (родительный падеж существительных, множественное число)
Γενική πτώση ουσιαστικών, πληθυντικός αριθμός - Θεωρία και ασκήσεις
Πρόθεση для
Χρήση της πρόθεσης для
Άσκηση για το ρήμα брать
Τρόφιμα (продукты)
Καλλιγραφία (каллиграфия)

Μάθημα 17 - Де́лу вре́мя, поте́хе час

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ημέρες της εβδομάδας (дни недели)
Ημέρες της εβδομάδας (дни недели)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση
Πρόσθετο υλικό
Επιπρόσθετα Κείμενα - Εικόνα - 'Ηχος

Μάθημα 18 - Лю́бишь ката́ться, люби́ и са́ночки вози́ть

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Παθητικά και μέσα ρήματα (страдательный и возвратный залог)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 19 - Де́рево де́ржится корня́ми, а челове́к друзья́ми

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Επαναληπτικές ασκήσεις
Ρήματα слышать και слушать
Ρήματα слышать και слушать - Κλίση, έννοια, ασκήσεις
Ρήματα смотреть και видеть
Ρήματα смотреть και видеть - Κλίση, έννοια, ασκήσεις
Διάλογος: Театра́льная ка́сса
Επίρρημα поэтому και σύνδεσμος потому что
Επίρρημα поэтому και σύνδεσμος потому что - Θεωρία και ασκήσεις
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 20 - Пешко́м ходи́ть – до́лго жит

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Μεικτές ασκήσεις
Κατεύθυνση και τοποθεσία (направление и местонахождение)
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 21 - Где сове́т да любо́вь, там и го́ря нет

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ρήματα στο παρελθόν (глаголы в прошедшем времени)
Ασκήσεις για χρήση ρημάτων στο παρελθόν και ερωτήσεων Куда́ и Где
Προθετική πτώση των επιθέτων - Πληθυντικός αριθμός (предложный падеж прилагательных - множественное число)
Προθετική πτώση των επιθέτων - Πληθυντικός αριθμός - Θεωρία
Ασκήσεις για χρήση προθετικής πτώσης
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 22 - Ти́ше е́дешь, да́льше бу́дешь

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ρήματα κίνησης (глаголы движения)
Λεξιλόγιο "Μέσα μεταφοράς" (лексика "Средства передвижения")
Λεξιλόγιο "Μέσα μεταφοράς" (лексика "Средства передвижения") - Θεωρία και ασκήσεις
Κείμενο: Ольга рассказывает
Κείμενο Ольга рассказывает - Ανάγνωση, μετάφραση και ασκήσεις
Κείμενο: Пешком ходить долго жить
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 23 - Рождё́нный по́лзать, лета́ть не мо́жет

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Προθέσεις με γενική πτώση (предлоги с родительным падежом)
Προθέσεις με γενική πτώση (предлоги с родительным падежом) - Θεωρία
Παραγείγματα χρήσης των προθέσεων - Ανέκδοτα
Ασκήσεις για χρήση των προθέσεων με γενική πτώση
Χρήση των λέξεων сколько, несколько, много, мало
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 24 - Де́лать из му́хи слона́

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Χρήση της αντωνυμίας который
Χρήση της αντωνυμίας который - Θεωρία και ασκήσεις
Ατελή και τετελεσμένα ρήματα (глаголы несовершенного и совершенного вида)
Ατελή και τετελεσμένα ρήματα (α΄μέρος) - Θεωρία
Χρήσιμες εκφράσεις (полезные выражения)
Χρήση της πρόθεσης через και του επιρρήματος назад - Θεωρία και ασκήσεις
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 25 - В го́сти ходи́ть – на́до и к себе́ води́ть

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Δοτική πτώση (дательный падеж)
Δοτική πτώση (дательный падеж) - Ασκήσεις
Ασκήσεις για προσωπικές αντωνυμίες στην δοτική πτώση
Ασκήσεις για χρήση της δοτικής πτώσης (упражнения на использование дательного падежа)
Κτητικές αντωνυμίες στη δοτική πτώση (притяжательные местоимения в дательном падеже)
Κλίση των μέσων / παθητικών ρημάτων στο παρελθόν (возвратные и пассивные глаголы)
Ασκήσεις για χρήση των μέσων / παθητικών ρημάτων
Εκφράσεις με τις λέξεις на́до, ну́жно, мо́жно, нельзя́
Γραμματικές πληροφορίες για εκφράσεις με τις λέξεις на́до, ну́жно, мо́жно, нельзя́
Ασκήσεις για χρήση των εκφράσεων με τις λέξεις на́до, ну́жно, мо́жно, нельзя́
Σύντομα επίθετα (краткие прилагательные)
Σύντομα επίθετα (краткие прилагательные) - Θεωρία
Σύντομα επίθετα (краткие прилагательные) - Ασκήσεις
Προθέσεις που εκφράζουν την κατεύθυνση (предлоги в, на, у, к, из, с, от)
Χρήση των προθέσεων (предлоги в, на, у, к, из, с, от) - Θεωρία
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 26 - Век живи́, век учи́сь

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Προστακτική (повелительное наклонение)
Κλίση ρημάτων спросить και сказать
Ασκήσεις για χρήση της προστακτικής (α΄μέρος)
Χρήση της προστακτικής με άρνηση
Ασκήσεις για χρήση της προστακτικής (β΄μέρος)
Χρήσιμες εκφράσεις (полезные выражения)
Εκφράσεις με το ρήμα давать - Θεωρία και ασκήσεις
Εκφράσεις με το μόριο пусть - Θεωρία και ασκήσεις
Ευθύς και πλάγιος λόγος (прямая и косвенная речь)
Ευθύς και πλάγιος λόγος (прямая и косвенная речь) - Θεωρία
Χρήση συνδέσμων что και чтобы - Θεωρία
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαίωση

Μάθημα 27 - Днём с огнём не сыщешь!

Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Οργανική πτώση (творительный падеж)
Παθητική φωνή με την οργανική πτώση